CCN Vogelzang CBN
v.z.w.


Wie zijn wij

CCN Vogelzang CBN
Commissie voor Behoud, Beheer en Ontwikkeling van de Natuur in de Vogelzangbeekvallei

IBAN : BE17 2100 0621 4621 - BIC : GEBABEBB

Generaal Jacqueslaan 155, 1050 Brussel
ccnvogelzangcbn@gmail.com

Ondernemingsnr. : 0479.742.402

Het begin

Nu al meer dan vijfentwintig jaar geleden zag onze actie voor de bescherming van de Vogelzangbeekvallei het licht. Voordien hadden enkele natuurliefhebbers het gebied ontdekt. Met veel ijver maakten ze inventarissen op en stelden een dossier samen voor de beschermingsaanvraag.

Zij uitten hun waardering voor de aanmoedigingen van zowel de natuurverenigingen als de overheden, die ongetwijfeld hebben bijgedragen tot het welslagen van deze eerste actie om het gebied te laten beschermen.

Wat ook vermelding verdient, zijn twee documenten die ze ter hunner beschikking kregen. Een eerste is een studie in de reeks « Biologisch waardevolle gebieden in het Brussels Hoofd-stedelijk Gewest » die door het BIM (*) werd uitgegeven. Vervolgens is er een van 01. 06. 1990 daterend rapport van M. Gryseels / BIM met een biologische waardering van de « Meylemeersen ».

Op 10.05.1995 kreeg het aanvraagproject de prijs voor het individuele initiatief van de « Prix Paul Duvigneaud de l’Education Permanente à l’Environnement Urbain 1994 » (IEB). De jury onderstreepte dat het opmerkelijk werk duidelijk het biologisch en landschappelijk belang aantoont van de Vogelzangbeekvallei.

De beschermingsaanvraag werd op 26.06.1995 ingediend bij de Dienst Monumenten en Landschappen van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze was door de 12 volgen-de verenigingen ondertekend:

- AVES asbl – Société d’Etudes Ornithologiques / Aves Bruxelles (maakt nu deel uit van Natagora asbl),
- CEBE asbl – Commission de l’Environnement Bruxelles et Environs,
- Cercle des Naturalistes de Belgique asbl / Cercle des Guides Nature du Brabant,
- Nationaal Verbond voor Natuurbescherming vzw,
- Gemeenschappelijk Verbond van Verenigingen voor Natuurbescherming vzw (nu Brussel Natuur vzw),
- Jeunes & Nature asbl,
- Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming vzw / Afdeling Brussel-Oost,
- KBVBV vzw – Koninklijk Verbond voor Bescherming van de Vogels,
- BNVR vzw – Natuurreservaten / Afdeling Brussel (maakt nu deel uit van Natuurpunt vzw),
- RNOB asbl / Réserves Naturelles (maakt nu deel uit van Natagora asbl),
- De Wielewaal vzw – Afdeling Brussel (maakt nu deel uit van Natuurpunt vzw),
- W.W.F. vzw – Wereldnatuurfonds.

Het is goed te verwijzen naar die steun in die eerste periode. Deze samenwerking evolueerde nadien immers vaak naar een actieve deelname binnen de latere vereniging. Deze vereniging ging zich belasten met de opvolging van de beschermings-procedure, de organisatie van de activiteiten in en de acties voor het behoud van het gebied. Het startschot hiervoor werd gegeven bij de eerste vergadering op 10.10.1995. Andere verenigingen en wijkcomités sloten zich later bij ons aan en vormen momenteel de Commissie voor het Behoud, het Beheer en de Ontwikkeling van de Natuur in de Vogelzangbeekvallei.

Prijs categorie Natuur van deFord Conservation & Environmental Grants 2003

Het project van CCN Vogelzang CBN voor de herwaardering van de Vogelzangbeekvallei kreeg zopas de Prijs voor de categorie Natuur van de Ford Conservation & Environmental Grants 2003. Dit programma van de Ford Motor Company bekroont ieder jaar projecten voor het behoud van de culturele en natuurlijke rijkdommen. Dit jaar werd een totaalbudget van 37.500 Euro verdeeld voor België en Luxemburg over de categorieën natuur, jeugd, cultureel erfgoed en technologieën voor milieubescherming. Meer dan 100 projecten werden ingediend en 15 genomineerd voor de 5 toegekende prijzen. De CCN Vogelzang CBN kreeg de eer om haar prijs te mogen ontvangen van Z.K.H. Prins Laurent, voorzitter van K.I.N.T.

Deze uitzonderlijke beloning moedigt ons aan om verder onze doelstellingen voor het behoud, het beheer en de ontwikkeling van de Natuur in de Vogelzangbeekvallei te Anderlecht te blijven volgen. Het succes van onze acties is grotendeels te danken aan het hardnekkig doorzetten van onze betrachting om Natuur te doen erkennen als gemeenschappelijk erfgoed. Zij was er altijd voor iedereen en iedereen heeft haar nodig. De Mens, die dikwijls de oorzaak is van haar aftakeling en vernietiging, kan(en moet) zich ook inzetten om dit erfgoed te redden en te behouden voor de volgende generaties. Dit moet niet alleen op wereldniveau gebeuren maar ook dicht bij ons. Wij trachten, met onze middelen, dit principe toe te passen in de Vogelzangbeekvallei. Dat is niet altijd gemakkelijk en we waarderen dus enorm de hulp van de Ford Motor Compagny die hiermee het voorbeeld volgt van de andere sponsors. De erkenning van onze doelstellingen en van de gegrondheid van onze projecten door hen is onontbeerlijk om deze te kunnen verwezenlijken. Het is dan ook "de" gelegenheid om iedereen die ons helpt of steunt bij onze acties te bedanken, zij het de donateurs, de vrijwilligers of de autoriteiten.

De foto's hebben een formaat van 600 * 450 pixels, en zijn gemiddeld 150 kb groot; een snelle internetaansluiting (ADSL, kabel...) is aangewezen. Neem A.U.B. contact op met ons indien u gebruik wilt maken van een of andere foto (inzake copyright en om u zonodig een exemplaar in hogere resolutie op te sturen) of indien u wenst dat wij de beelden ook voor een trage internetaansluiting beschikbaar zouden maken : ccnvogelzangcbn@gmail.com (02.640.19.24)


Terug naar menu